Kế hoạch công tác

Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 19/04/2017 của Đảng ủy về Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020

Các biểu mẫu:

Mau 01-Bao cao chinh tri cua Dai hoi CBTT Dang uy co so

Mau 02-Ban tu kiem diem cua Chi uy

Mau 03-Nghi quyet Dai hoi CBTT Dang uy

Mau 04-Bien ban Dai hoi

Mau 05-Danh sach Nhan su cap uy (2017-2020)

Mau 06A-Phieu bau Cap uy (Co so du)

Mau 06B-Phieu bau Cap uy (Khong co so du)

Mau 07-Bien ban Kiem phieu

Mau 08-Quyet dinh Chuan y ket qua bau cu

Mau 09-Danh sach Cap uy chi bo truc thuoc (2017-2020)

THƯ MỜI

Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014

Triển khai nhiệm vụ năm 2015

                          Kính gửi: Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

                           Các cơ quan của Đảng ủy và các tổ chức đảng,        

                           Lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể trực thuộc Trường.               

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2015.

Xem tiếp...

Báo cáo số 124-BC/ĐU, ngày 14/10/2014 của Đảng ủy trường về "Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014"

Chương trình số 14-CTr/ĐUngày 14/10/2014 của Đảng ủy trường về "Công tác Quý 4 năm 2014" 

Hướng dẫn số 26-HD/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương "Về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"

 

- Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 09/9/2014 của Thành ủy Cần Thơ về "Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"

 

- Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 09/9/2014 của Thành ủy Cần Thơ hướng dẫn về "Công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020"

 

- Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU, ngày 06/10/2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ hướng dẫn về "Thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy"

 

- Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 14/10/2014 của Đảng ủy trường Đại học Cần Thơ về "Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"

 

 

- Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Thành ủy Cần Thơ "về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị và Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI)".

- Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ hướng dẫn "Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy theo tinh thần Hướng dẫn số  09-HD/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020".

- Hướng dẫn số 16-HD/ĐU ngày 14/10/2014 của Đảng ủy trường Đại học Cần Thơ về "Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp trong Trường (lần thứ ba) giai đoạn 2015-2020"

- Các biểu mẫu:

+ Mẫu 1a: Phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh cấp ủy cơ sở lần 3, giai đoạn 2015-2020.

+ Mẫu 2a: Biên bản hội nghị.

+ Mẫu 3a: Biên bản kiểm phiếu giới thiệu.

+ Mẫu 4a: Danh sách cán bộ đề nghị quy hoạch các chức danh trong cấp ủy cơ sở giai đoạn 2015-2020.

                                

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU, ngày 26/8/2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về "Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở".

Hướng dẫn số 15-HD/ĐU, ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Đảng ủy trường Đại học Cần Thơ về "Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2017".

- Các biểu mẫu:

Mẫu 01: Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Mẫu 02: Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy (Bí thư)

Mẫu 03: Nghị quyết của Đại hội

Mẫu 04: Biên bản Đại hội

Mẫu 05: Danh sách nhân sự do Cấp ủy (Bí thư) nhiệm kỳ 2012-2015 chuẩn bị.

Mẫu 06A: Phiếu bầu có số dư

Mẫu 06B: Phiếu bầu không có số dư

Mẫu 07: Biên bản kiểm phiếu

Mẫu 08: Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử của đảng ủy cơ sở

Mẫu 09: Danh sách cấp ủy chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017

Quy chế làm việc của Đại hội 

Kịch bản đại hội (tham khảo)

+ Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội 

- Quốc ca, Quốc tế ca.

Nhạc Quốc ca + 3s + Quốc tế ca (có lời)

+ Lời Quốc ca, Quốc tế ca. 

 

Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 29/5/2014 của Đảng ủy về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường năm 2014.

Công văn số 1665-CV/BTCTU ngày 03 tháng 4 năm 2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2014.

Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI.

- Các biểu mẫu quy hoạch cấp ủy

Biên bản Hội nghị BCH đảng bộ, chi bộ (hoặc biên bản hội nghị chi bộ đối với chi bộ không có BCH) và (Mẫu 1a).

Biên bản kiểm phiếu giới thiệu (Mẫu 2a).

Danh sách trích ngang cán bộ đề nghị đưa vào quy hoạch giai đoạn 2014-2015 và giai đoạn 2015-2020 (Mẫu 3a).

- Các biểu mẫu quy hoạch cán bộ quản lý

Biên bản Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị và (Mẫu 1b).

+ Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm (Mẫu 2b).

Danh sách trích ngang cán bộ đề nghị đưa vào QH giai đoạn 2014-2017 (Mẫu 3b).

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)