Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 59-NQ/BCSĐ ngày 27/02/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 24/04/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 10/03/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Công văn số 548-CV/BTGTU ngày 27/02/2017 "V/v gợi ý mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết thực hiện Nghị quyết TW4; Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị"

Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU ngày 23/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thàng ủy Cần Thơ về triển khai học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 12/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ về học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 16/9/2016 của Đảng ủy trường Về việc triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"


Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3830188