NGHỊ QUYẾT

nhiệm vụ năm 2013

---------

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Đảng bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XII và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra; trong năm 2013, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện các công tác trọng tâm sau:

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn nhà trường. Phát huy vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể. Nâng cao ý thức kỷ luật và trách nhiệm của CBVC và sinh viên.

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học; mở ngành đào tạo sau đại học, mở rộng và đa dạng hóa liên kết đào tạo. Đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo và kiểm định, nâng cao chất lượng đào tạo.

Nâng cao năng lực NCKH và chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Đẩy mạnh các đề tài NCKH có tính liên ngành nhằm phát huy thế mạnh của trường đa ngành. Xây dựng các chương trình nghiên cứu có sự liên kết vùng, đa ngành nghề theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường công tác quản lý và nâng cao năng lực cán bộ. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu giảng dạy học tập và nghiên cứu. Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của CBVC, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, quản lý trong toàn trường.

Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trường, phát huy dân chủ trong cả hệ thống chính trị của nhà trường.

 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

2. Ít nhất 90% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95%.

3. Ít nhất 95% đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, Chỉ thị của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Kết nạp được 132 đảng viên, trong đó 70% là sinh viên.

5. Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị nhà trường đạt tiêu chuẩn đoàn thể vững mạnh.

6. Mở thêm ít nhất 3 ngành sau đại học.

7. Quy mô tuyển sinh đào tạo đại học khoảng 8.000 sinh viên chính quy, 5.000 sinh viên VLVH và từ xa, 1.600 học viên sau đại học.

8. Xúc tiến mở 2 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế

9. Đội ngũ giảng viên có 77% đạt trình độ sau đại học ở hầu hết các đơn vị đào tạo, trong đó 20% có trình độ tiến sĩ và 57% có trình độ thạc sĩ, có ít nhất 10 giảng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư.

10. Thu nhập bình quân (bằng tiền) của viên chức tăng ít nhất 20% so với năm 2012. Thu nhập của viên chức có trình độ đại học bằng ít nhất 4 lần mức lương tối thiểu của nhà nước.

11. Triển khai thực hiện 4 chuyên đề trong năm: (i) Nâng cao chất lượng đào tạo (quí 1), (ii) Tăng cường công tác quản lý và đào tạo cán bộ (quí 2), (iii) Cải cách thủ tục hành chính (quí 3), (iv) Đẩy mạnh NCKH và HTQT.

 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN

1.1. Đào tạo - Kiểm định chất lượng

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện đúng các quy định trong tuyển sinh. Tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh ở tất cả các loại hình đào tạo.

Tổ chức tổng kết đánh giá công tác đào tạo theo tín chỉ (trong quí 1), điều chỉnh các vấn đề trong công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo chuẩn đầu ra. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong tổ chức giảng dạy ở tất cả các loại hình, bậc học trong toàn trường. Ban hành nghị quyết: "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ"

Rà soát, đánh giá về các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học. Định hướng chuyển các chuyên ngành thành ngành đào tạo bậc đại học. Rà soát, đánh giá chất lượng đào tạo sau đại học, tiếp tục mở thêm các ngành đào tạo mới. Hoàn thành xây dựng 2 chương trình đào tạo liên kết thạc sĩ quốc tế. Xây dựng quy trình mở ngành ở các bậc học. Tăng cường đào tạo VLVH, bằng 2, liên thông và từ xa, cải thiện công tác tổ chức và quản lý đào tạo hệ VLVH, đào tạo từ xa.

Tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN. Thực hiện việc đánh giá chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra của bậc đại học. Định hướng xây dựng một số ngành đào tạo đại học chất lượng cao, có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ.

Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.

1.2. Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao công nghệ:

Điều chỉnh định hướng NCKH của trường giai đoạn 2012-2017. Xây dựng một số chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm. Đẩy mạnh NCKH theo định hướng nghiên cứu gắn liền với thực tế. Chú trọng xem xét các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, các đề tài nghiên cứu của cán bộ trẻ và sinh viên.

Chỉ đạo và khuyến khích các đơn vị chủ động tìm kiếm đối tác hợp tác trong và ngoài nước để tìm nguồn đầu tư và kinh phí cho NCKH. Tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ NCKH và chuyển giao công nghệ. Từng bước "thương mại hóa" các sản phẩm khoa học công nghệ.

Xây dựng quy trình đăng ký, tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ hơn các hợp đồng NCKH – chuyển giao công nghệ với các đơn vị ngoài Trường. Tích cực tổ chức giới thiệu những thành tựu NCKH và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, góp phần phát triển KT–XH và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho vùng ĐBSCL và cả nước. Tổ chức hội nghị khoa học cấp vùng, quốc gia. Chỉ đạo tiếp tục theo đuổi Chương trình Tam nông cho vùng ĐBSCL.

Tăng cường liên kết với các viện, trường trong và ngoài nước. Rà soát, bổ sung các thỏa thuận hợp tác đã ký kết và tăng cường, mở rộng hợp tác hợp NCKH, CGCN, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ với các tỉnh thành, trước mắt trong vùng ĐBSCL.

Chỉ đạo tiếp tục phát triển công tác thông tin khoa học, duy trì số xuất bản tạp chí khoa học trường 4 số/năm; xem xét đề xuất xuất bản thêm các số đặc biệt, chuyên ngành (phục vụ cho các Hội nghị khoa học lớn trong nước và quốc tế); và bước đầu tìm giải pháp xuất bản tạp chí khoa học Trường bằng tiếng Anh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản ĐHCT. Hoàn thành hệ thống mạng thông tin khoa học công nghệ vùng ĐBSCL. Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ cho cán bộ tham gia viết sách tham khảo, giáo trình, tham gia viết các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước, tham dự hội nghị khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín khoa học của Trường.

1.3. Hợp tác quốc tế – Dự án

Tập trung hoàn chỉnh dự án Trường Đại học xuất sắc bằng vốn ODA của chính phủ Nhật Bản. Tiếp tục duy trì và mở rộng thêm quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế có uy tín. Tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, xác định chức năng nhiệm vụ cụ thể công tác hợp tác quốc tế các cấp trong Trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong toàn trường.

Nghiên cứu, bổ sung các chính sách khuyến khích các đơn vị và cá nhân, nhà khoa học tham gia tích cực và chủ động trong công tác hợp tác quốc tế. Tăng cường hoạt động giám sát đối với các dự án đã ký kết để đảm bảo thực hiện có chất lượng và đúng tiến độ. Tiếp tục thực hiện Chương trình Mekong–1000, học phần Nhiệt đới. Tăng cường xây dựng các chương trình giao lưu, trao đổi cán bộ, sinh viên với các nước trong khu vực. Xây dựng đề án thành lập trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

1.4. Quản trị thiết bị, xây dựng cơ bản

Hoàn thành tốt công tác sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch, đảm bảo cảnh quan môi trường trong nhà trường. Xây dựng lại định mức thực tập, khoán chi phí điện, nước cho các đơn vị. Quy hoạch lại hệ thống điện, cấp thoát nước trong Trường. Tổng rà soát đất đai do Trường quản lý và phương án sử dụng.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống website của Trường làm công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của Trường, là kênh thông tin quảng bá hữu hiệu thương hiệu của Trường. Tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả trong sử dụng trang thiết bị đã được đầu tư; các quy định, quy trình quản lý tài sản – trang thiết bị. Triển khai công tác xác lập danh mục tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới. Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, kiểm tra; xác lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong Trường để sử dụng tốt các phương tiện và công cụ được nhà trường phân giao quản lý trong các hoạt động sản xuất - dịch vụ.

Tiếp tục thi công hoàn thành các công trình: Trung tâm Điều hành và Đào tạo sau đại học, Khu nhà ở sinh viên, các công trình tại Hòa An Thúc đẩy tiến độ Dự án khu nhà ở, đất ở của CBVC Trường ĐHCT.

Rà soát quy trình mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất trong đào tạo, NCKH. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy trình, tiến độ thi công, chất lượng công trình trong xây dựng, sửa chữa của nhà trường. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sửa chữa và xây dựng cơ bản.

Xúc tiến Dự án thành lập Trung tâm Nghiên cứu nuôi biển và bảo tồn nguồn lợi sinh vật biển tại Phú Quốc, Kiên Giang.

1.5. Công tác tài chính

Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để phục vụ cho sự phát triển của Trường, bảo đảm đời sống của CBVC.

Đối với hoạt động dịch vụ cần rà soát lại tổng thể, điều chỉnh các quy định, quy chế nhằm thực sự khuyến khích đơn vị, cá nhân tích cực tham gia. Đầu tư mới, có tính toán hiệu quả cao, đa dạng hóa sản phẩm để tăng nguồn thu cho Trường, cải thiện đời sống CBVC, có tích lũy dành cho đầu tư và phát triển Nhà trường.

Điều chỉnh Quy định về quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên và Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp, đảm bảo nâng cao thu nhập cho CBVC

1.6. Công tác sinh viên

Xây dựng lại quy trình quản lý sinh viên đảm bảo hiệu quả. Tổ chức phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng ký túc xá an toàn về ANTT. Xây dựng phương án quản lý KTX mới, cải tiến một số hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên nội trú. Duy trì và nâng cao hiệu quả Họp giao ban công tác sinh viên với các đơn vị trong Trường và cơ quan công an 3 cấp.

Tiếp tục thực hiện Quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên; duy trì và mở rộng mối quan hệ với cơ quan doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn học bổng ngoài ngân sách hỗ trợ cho sinh viên. Tổ chức và đẩy mạnh họat động tư vấn-hỗ trợ sinh viên thông qua mối quan hệ với cơ quan, doanh nghiệp: Tư vấn trong học tập, chăm sóc sức khỏe, tập huấn các kỹ năng; tổ chức "Ngày hội việc làm" hàng năm, tư vấn-dịch vụ việc làm. Tăng cường công tác y tế - chăm sóc sức khỏe sinh viên (tổ chức khám sức khỏe đầu vào; thực hiện công tác BHYT, BHTNLĐ; chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm tra ATVSTP). Ủng hộ sinh viên dự thi quốc tế về công nghệ thông tin.

1.7. Công tác khác

Tập trung thực hiện cải cách hành chính trong toàn trường. Tổ chức đánh giá kế hoạch thực hiện quy hoạch của trường đến năm 2020 và định hướng điều chỉnh theo điều kiện thực tế của xã hội và của trường. Hoàn thiện hơn công tác lập kế hoạch hàng năm trên cơ sở gắn liền kế hoạch của trường với các đơn vị, trong đó quan trọng nhất là các đơn vị đào tạo. Phát huy vai trò của công tác pháp chế trong trường, nhất là khâu kiểm tra tính pháp lý trong văn bản, xây dựng hệ thống văn bản có liên quan đến trường từ các văn bản của Bộ và Chính phủ.

 

2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

2.1. Chính trị tư tưởng- An ninh trật tự

Duy trì ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn trong trường, kịp thời nắm bắt thông tin, ngăn chặn phát tán thông tin trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Tăng cường công tác nghiên cứu và nắm bắt dư luận xã hội trong nhà trường. Thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong CBVC và sinh viên.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 03-CT/TW của BCH Trung ương trong đó tập trung nội dung nâng cao ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của CBVC và sinh viên. Thực hiện đặng ký chuẩn mực đạo đức trong CBVC và sinh viên. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính nêu gương của CBVC trong các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những tệ nạn, tiêu cực trong nhà trường. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng nội quy, quy định của Nhà trường. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong CBVC và sinh viên. Sơ kết việc thực hiện nghị quyết về "tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ".

Xây dựng một số mô hình "Dân vận khéo" gắn kết với các hoạt động của trường.  Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn và kỷ niệm trong năm. Duy trì phong trào "Nếp sống văn minh, Trường xanh - sạch - đẹp" phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội: HIV/AIDS, ma túy... Tiếp tục phát động, tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"…. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa-nghệ thuật với các đoàn nghệ thuật, sinh viên-thanh niên trong và ngoài khu vực, góp phần tăng cường và giữ vững mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường với các đơn vị, trường học.

2.2. Tổ chức và cán bộ

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và quản lý của Trường theo đề án Quy hoạch phát triển Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2020. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường theo quy định của Điều lệ trường đại học và hướng dẫn của Bộ.

Tổ chức đánh giá việc thực hiện các quy định trong công tác quản lý và đào tạo cán bộ. Rà soát và ban hành các quy định liên quan đến công tác cán bộ. Điều chỉnh xây dựng Quy định về quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên và cán bộ hành chính. Xây dựng nghị quyết về công tác quản lý và đào tạo cán bộ. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm các qui định, đặc biệt là người đứng đầu.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại một số đơn vị; chú trọng đến chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, khắc phục hiện tượng còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ nhằm sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý trên cơ sở phát huy chủ động, sáng tạo, sát thực tế của đơn vị, gắn phân cấp với tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên và chịu trách nhiệm của cấp dưới, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2012-2017, xây dựng quy hoạch cấp ủy các cấp giai đoạn 2015-2020, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2008-2015 theo quy định mới. Tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ học tập nâng cao trình độ nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ theo quy hoạch phát triển Trường đến năm 2020 và nhu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Có chính sách hỗ trợ cho cán bộ học tập nâng cao trình độ trong nước. Tập trung đào tạo cán bộ theo đề án 911.

Tiếp tục cải tiến trong công tác đánh giá CBVC, xét thi đua-khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn nhằm khuyến khích, động viên sự đóng góp, nỗ lực, phấn đấu của CBVC cho sự phát triển của nhà trường.

2.3. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Phấn đấu Đảng bộ đạt tiêu chuẩn đảng bộ trong sạch vững mạnh, ít nhất 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh. Tổ chức tốt Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2010-2015. Tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường đến làm việc với các tổ chức đảng cơ sở, trực thuộc nhằm chỉ đạo tốt các hoạt động của đơn vị.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện tốt công tác đánh giá tổ chức đảng và đảng viên, bổ sung lý lịch đảng viên hằng năm. Làm tốt công tác phát thẻ đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng, năm 2013 phát triển ít nhất 132 đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ. Thực hiện xét chuyển đảng chính thức kịp thời, đúng thủ tục. Mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng và 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp. Xét tặng Huy hiệu đảng đúng hạn, kịp thời.

2.4. Kiểm tra, giám sát

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 và giám sát thường xuyên tập trung vào nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ, những điều đảng viên không được làm, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4.

Đảng ủy xây dựng kế hoạch đến làm việc với các đảng bộ, chi bộ cơ sở để nắm tình hình thực hiện kế hoạch năm, tình hình đào tạo và sử dụng cán bộ, tình hình đào tạo và quản lý SV, tư tưởng CBVC, SV và những kiến nghị, đề xuất của đơn vị.

 

3. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ

3.1. Lãnh đạo Công đoàn

Lãnh đạo Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn kết với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", mọi CBVC đều đăng ký thực hiện "Chuẩn mực đạo đức CBVC ĐHCT" theo tấm gương đạo đức HCM.

Công đoàn trường tổ chức động viên CBVC, giảng viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ; thực hiện tốt các phong trào thi đua "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"....

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của CBVC. Chỉ đạo Công đoàn trường tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện chế độ chính sách, quy chế dân chủ cơ sở.

Lãnh đạo Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các ngày Lễ, Tết thăm viếng và tặng quà cho CBVC nghỉ hưu, thiếu niên nhi đồng, thương binh, gia đình Liệt sĩ... tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" và hướng về biển đảo.

Tham gia theo dõi tiến trình thực hiện dự án khu đất ở cho CBVC trong Trường.

3.2. Lãnh đạo Đoàn TNCS HCM

Chủ đề năm học: "Thanh niên trường học xây dựng văn hóa học đường chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X".

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Cần Thơ lần thứ IX, Nghị Quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đoàn bộ. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và hành động của đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.

Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng đạo đức, tác phong đoàn viên, sinh viên thông qua việc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các chương trình: "4 đồng hành" và "5 xung kích" và các cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt", "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh". Xây dựng môi trường học đường văn hóa, văn minh, thân thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Triển khai trong đoàn viên, thanh niên việc đăng ký chuẩn mực đạo đức sinh viên Đại học Cần Thơ.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm, rèn luyện kỹ năng sống, hội nhập quốc tế cho thanh niên, sinh viên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng đoàn viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên và cuộc vận động "sinh viên 5 tốt". Tổ chức các hoạt động giao lưu với lực lượng vũ trang và các trường bạn...

3.3. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

Tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền và CBVC. Phối hợp với các đoàn thể trong trường tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở có trách nhiệm triển khai quán triệt Nghị quyết đến CBVC và đảng viên. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực. Mỗi quý tiến hành hội nghị sơ kết đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

2. Các ban của Đảng uỷ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể theo từng lĩnh vực công tác. Thường xuyên giám sát, kiểm tra thực hiện, định kỳ báo cáo về Ban Thường vụ Trường kết quả thực hiện.

3. Lãnh đạo chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Phân công thành viên phụ trách từng lĩnh vực và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra thực hiện.

4. Các tổ chức đoàn thể trong Trường tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát với nhiệm vụ của tổ chức mình nhằm tạo sự đồng thuận, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tế của nhà trường.

5. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ góp phần thực hiện tốt nghị quyết Đảng ủy năm 2013.

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền

 

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)