1. Chánh Văn phòng

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy về các mặt công tác của Văn phòng Đảng ủy.

- Tham mưu, giúp việc Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của Đảng.

- Nghiên cứu Điều lệ Đảng, quy định thi hành Điều lệ đảng và các hướng dẫn để hướng dẫn lại cho cấp ủy các cấp thực hiện.

- Tiếp nhận, phản ánh tình hình của cấp ủy các cấp và đảng viên về những việc liên quan đến Đảng bộ hoặc đảng viên để giải quyết hoặc trình Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy giải quyết.

- Giải quyết những công việc mang tính chất hành chính liên quan đến các cấp ủy đảng. Theo dõi báo cáo chuyên đề của các ban thuộc Đảng ủy, báo cáo của các tổ chức cơ sở đảng để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ và Thành ủy theo yêu cầu.

- Chuẩn bị và tổ chức các cuộc hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, dự thảo các văn bản của Đảng ủy (nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết quý, tổng kết năm…).

- Thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương văn bản có liên quan đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy.

- Quản lý và tham mưu sử dụng kinh phí được Trường phân giao.

- Phó trưởng Ban Tổ chức phụ trách công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy.

2. Phó Chánh Văn phòng

- Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên.

- Giữ mối liên hệ với Văn phòng Thành ủy và các ban của Thành ủy. Giao nhận công văn với Thành ủy, phát hành công văn đi – đến (bản điện tử).

- Quản lý tài sản, trang thiết bị của Văn phòng.

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức.

- Thành viên Tổ Cộng tác viên Dư luận xã hội và thư ký Ban Chỉ đạo 35ĐHCT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

3. Chuyên viên chuyên trách hành chính

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ bảo mật tài liệu, công văn theo quy định.

- Quản lý hồ sơ đảng viên.

- Giúp Ban Tổ chức trong công tác chuyển sinh hoạt đảng, làm thẻ Đảng, bổ sung lý lịch hàng năm, đối khớp lý lịch…; định kỳ thống kê báo cáo số liệu cho Ban Tổ chức Thành ủy theo quy định.

- Bảo quản và sử dụng con dấu của Đảng ủy và các ban Đảng theo đúng quy định.

- Giữ thông tin liên lạc với các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và thông suốt.

- Thu, nộp đảng phí, quản lý đảng phí theo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.


Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)