1. Kế hoạch số 02-KH/ĐU, ngày 01/06/2011 của Đảng ủy Trường ĐHCT "thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011-2015 và 2011-2016".

2. Công văn số 270-CV/BTCTU, ngày 17/05/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ "về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011-2015"

3. Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 22/01/2007  của Thành ủy Cần Thơ "về quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2006-2020)"

4. Hướng dẫn số 19-HD/BTCTU, ngày 11/12/2007 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 22/01/2007 của Thành ủy Cần Thơ "về quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

5. Các biểu mẫu

+ Mẫu 1a: Báo cáo quy hoạch cán bộ Đảng

+ Mẫu 1b: Báo cáo quy hoạch cán bộ Chính quyền

+ Mẫu 2a: Phiếu tín nhiệm và giới thiệu nguồn quy hoạch chức danh: Cấp ủy, phó bí thư, bí thư cấp ủy cơ sở

+ Mẫu 2b: Phiếu tín nhiệm và giới thiệu nguồn quy hoạch chức danh: Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Trường

+ Mẫu 3: Phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ (của tập thể cấp ủy trong quy hoạch cán bộ)

+ Mẫu Lý lịch 2C/TCTW-98 (In ra viết tay hoặc đánh máy in khổ A3 2 mặt)

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)