1. Chức năng:

  Văn phòng Đảng ủy có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong tổ chức, điều hành, xử lý công việc của Đảng bộ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ.

- Nghiên cứu, tổng hợp tình hình công tác trong toàn Đảng bộ, từ đó tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ban hành văn bản chỉ đạo; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ.

- Chuẩn bị các văn bản phục vụ hội nghị Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường và phục vụ các chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy. Ghi biên bản các cuộc họp, gởi biên bản trong vòng 5 ngày sau cuộc họp Đảng ủy và thông báo những quyết định của Ban Thường vụ theo sự phân công của Thường trực cho các Đảng ủy viên.

- Trên cơ sở báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác của các Ban thuộc Đảng ủy giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xây dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm, nhiệm kỳ cấp ủy) trình Thường trực Đảng ủy phê duyệt triển khai thực hiện.

- Thừa lệnh Ban Thường vụ ký các văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khi được phân công.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật; quản lý hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác Đảng (văn thư, lưu trữ, bảo mật, kết nạp đảng, chuyển đảng, thu nộp đảng phí, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo, thống kê...).

- Quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ và Văn phòng.

 

(Trích Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)