1. Những nội dung chủ yếu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

2. Kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

3. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.

4. Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng.

5. Ứng dụng CNTT trong báo cáo thống kê số liệu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

6. Phụ lục các biểu mẫu báo cáo số liệu thống kê trong ngành Kiểm tra Đảng (đang cập nhật)

7. Một số mẫu văn bản công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức cơ sở Đảng (đang cập nhật)

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)