Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) 

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 22/06/2017 của Thành ủy Cần Thơ về "tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII",

Xem tiếp...

THÔNG BÁO

Về việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và chuyên đề

 những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 12/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ về  học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 13/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ về "tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ,

Xem tiếp...

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp bồi dưỡng

lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

--------

 Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Đảng ủy Trường ĐHCT, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp, đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Xem tiếp...

-  Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 của Đảng ủy Trường ĐHCT, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp, đây là thủ tục bắt buộc trong quy trình xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị (xem file đính kèm).

- Lịch học Lớp bồi dưỡng Đảng viên mới đợt 04/2015.

- Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng là cán bộ viên chức (xem file đính kèm)

- Lịch học Lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng 

THÔNG BÁO

Sinh hoạt chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"

 

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 29/12/2014 của Thành ủy Cần Thơ về học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", Ban Thường vụ Đảng ủy phối họp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2015, cụ thể như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO

Về việc tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

----------

 

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/BTGTU ngày 11/4/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ “về việc tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp như sau:

Xem tiếp...


THƯ MỜI

Hội nghị Đảng ủy mở rộng quý 1/2014

 

          Kính gửi: Các tổ chức đảng, Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn thể trực thuộc Trường            

          Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý 1 và triển khai Chương trình công tác Quý 2 năm 2014.

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)