CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Quý I năm 2013

------------

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN

1. Đào tạo - kiểm định chất lượng

Triển khai giảng dạy học kỳ 2; tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt và hệ vừa làm vừa học đợt 1/2013. Xúc tiến công tác tuyển sinh đại học, đại học năm 2013. Ký hợp đồng biên soạn giáo trình năm 2013.

Tập trung tổ chức tổng kết đánh giá công tác đào tạo theo tín chỉ và ban hành nghị quyết “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ”. Rà soát đánh giá về các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học. Định hướng chuyển các chuyên ngành thành ngành đào tạo bậc đại học. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trong tổ chức giảng dạy đại học chính qui.

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo AUN năm 2013. 

2. NCKH và chuyển giao công nghệ

Điều chỉnh định hướng NCKH của trường giai đoạn 2012-2017. Xem xét đề xuất xuất bản thêm các số đặc biệt, chuyên ngành (phục vụ cho các Hội nghị khoa học lớn trong nước và quốc tế). Phê duyệt kế hoạch báo cáo seminar của các đơn vị 6 tháng đầu năm 2013, phê duyệt danh sách giáo trình được biên soạn năm 2013, xét duyệt đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và cấp nhà nước năm 2014, đăng k‎ý đề tài NCKH sinh viên năm 2013 (đợt 1). Tổ chức Hội thảo diễn đàn về Chứng nhận trong Nuôi trồng thủy sản (ASEM). Phát hành Tạp chí khoa học số 25.

3. Hợp tác quốc tế - dự án

Tập trung hoàn chỉnh dự án Trường Đại học xuất sắc bằng vốn ODA của chính phủ Nhật Bản. Hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, xác định chức năng nhiệm vụ cụ thể công tác hợp tác quốc tế các cấp trong Trường.

Tiếp tục thực hiện Chương trình Mekong–1000, học phần Nhiệt đới. Triển khai xây dựng đề án thành lập trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Quản trị thiết bị, cơ sở vật chất

Tổng kiểm kê tài sản các đơn vị và Trường. Lập kế hoạch bổ sung, mua tài liệu năm 2013. Triển khai kế hoạch xây dựng kho sách thư viện Hòa An. Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh VPP, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm. Thông qua kế hoạch sửa chữa lớn và xây dựng cơ bản năm 2013. Kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động và sử dụng trang thiết bị (đợt 1)

Tiếp tục thi công hoàn thành các công trình: Trung tâm Điều hành và Đào tạo sau đại học, Khu nhà ở sinh viên, các công trình tại Hòa An,  nghiệm thu đưa vào sử dụng Khoa Dự bị Dân tộc.  Làm việc với lãnh đạo huyện Phú Quốc về Dự án thành lập Trung tâm Nghiên cứu nuôi biển và bảo tồn nguồn lợi sinh vật biển.

5. Tài chính

Thu học phí HK2 năm học 2012-2013 đại học chính quy, chi trả tiền giảng dạy (đợt 4, kết thúc của năm 2012), báo cáo tài chính Quý 4/2012 và quyết toán tài chính năm 2012 cho Bộ GD&ĐT.

Tổng kết tình hình thu nhập, giờ giảng của CBVC trường năm 2013. Công bố thu nhập của CBVC dưới mức quy định thu nhập tối thiểu và thực hiện chi trả theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Quyết định phân bổ và giao kinh phí năm 2013 cho các đơn vị.

Báo cáo tài chính hoạt động sản xuất – dịch vụ năm 2012, kiểm tra quyết toán tài chính sản xuất dịch vụ năm 2012.

6. Công tác khác

Tập trung rà soát và ban hành các qui định về ký túc xá sinh viên, nhà ở khu 1. Xét học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2012-2013. Sơ kết quy chế phối hợp với Công an Thành phố Cần Thơ. Cấp phát học bổng và trợ cấp xã hội HK2 năm học 2012-2013. Họp giao ban về công tác sinh viên với địa phương.

Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tốt các hoạt động Tết Nguyên Đán

 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Chính trị tư tưởng- an ninh trật tự

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn nhà trường, tăng cường nắm bắt và ngăn chặn các thông tin trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết và quy định cấp trên.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 03-CT/TW của BCH Trung ương trong đó tập trung nội dung nâng cao ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của CBVC và sinh viên, thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức CBVC và sinh viên trường ĐHCT.

Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội. Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, Tết trong quý, tuyên truyền về việc lấy ý kiến  nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tổ chức triển khai học tập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XI.

Xây dựng kế hoạch an ninh trật tự trong trường năm 2013. Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên Đán

2. Tổ chức và cán bộ

Xét duyệt chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2013. Báo cáo Bộ GD&ĐT về số lượng, chất lượng đội ngũ CBVC và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch cho Bộ. Kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2012. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp. Đăng ký công tác xây dựng cơ quan an toàn về ANTT. Triển khai kế hoạch xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2013. Tuyển dụng lao động (đợt 1/2013). Tiếp tục triển khai công tác đào tạo cán bộ theo Đề án 911.

Rá soát phần mền quản lý cán bộ, ban hành một số qui định về định biên cán bộ hành chính, nhân viên phòng thí nghiệm.

3. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Triển khai kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2010-2015. Tổ chức tập huấn công tác Đảng cho cấp ủy.

Làm thủ tục phát thẻ đảng viên đợt 3/2. Tổ chức lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng là CBVC và giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

4. Kiểm tra, giám sát

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013. Tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 4 tổ chức cơ sở đảng theo kế hoạch.

 

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ

1. Lãnh đạo Công đoàn

Chỉ đạo công đoàn tổ chức cho CCVC không phải là đảng viên đăng ký thực hiện “Chuẩn mực đạo đức CCVC Đại học Cần Thơ“

Chỉ đạo công đoàn xây dựng quy chế làm việc của BCH,  thành lập các ban và xây dựng kế hoạch công tác toàn khóa của công đoàn.

Tham gia Đại hội lần thứ 14 Công đoàn Giáo dục Việt Nam, tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp.

Chỉ đạo công đoàn tổ chức tốt các hoạt động đón tết Nguyên đán, thăm và tặng quà cho cán bộ hưu trí, CBVC có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký bằng lao động sáng tạo năm 2013. Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3). Phối hợp tổ chức Hội thao Truyền thống lần thứ 33.

2. Lãnh đạo Đoàn TNCSHCM

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên,  ngày thành lập Đoàn 26/3. Triển khai cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn trường, phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Chính trị, Phòng Công tác Sinh viên tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp tập trung cho học sinh phổ thông. Tổ chức đoàn cán bộ và sinh viên thăm, giao lưu, phục vụ văn nghệ và chúc Tết bộ đội biên giới.

Phối hợp tổ chức tiếp xúc giữa lãnh đạo Nhà trường và đại biểu sinh viên. Tổ chức đăng ký chuẩn mực đạo đức sinh viên Đại học Cần Thơ.

3. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh

Tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền và CBVC. Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, Tết.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

Trần Thị Thanh Hiền

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)