QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG RA NƯỚC NGOÀI

 

(Theo điều kiện thực tế của Trường Đại học Cần Thơ)

 

I. CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC RA NƯỚC NGOÀI

Áp dụng trong trường hợp: Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền (Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo) đồng ý cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.

Xem tiếp...

QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG NỘI BỘ

 

(Theo điều kiện thực tế của Trường Đại học Cần Thơ)

 Áp dụng trong trường hợp: "Đảng viên thay đổi đơn vị công tác, học tập trong phạm vi của đảng bộ cơ sở. Sử dụng Mẫu 4- SHĐ"

Các bước thực hiện:

   1. Chi ủy nơi có đảng viên chuyển sinh đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng "Loại 5 ô" giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.

   2. Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt.

   3. Chi ủy nơi đảng viên chuyển đến viết ô số 5 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt và chuyển giấy giới thiệu sinh hoạt của đảng viên lên Văn phòng Đảng ủy trường để lưu vào hồ sơ đảng viên.

   Sau khi chi bộ ký tiếp nhận đảng viên thì chuyển Giấy giới thiệu này về Văn phòng Đảng ủy để lưu vào túi Hồ sơ đảng viên.

 

                                                                                                        Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2023
                                                                                                                
Văn phòng Đảng ủy ĐHCT

QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

 

(Theo điều kiện thực tế của Trường Đại học Cần Thơ)

 Áp dụng trong trường hợp: "Khi đảng viên thay đổi nơi ở và nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm, khi được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi ở mới".

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ điều 6 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Điều 6, khoản 6.3.2 của Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Điểm 10.2.2 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Mục II, Điểm 4.3.2 của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và Công văn số 3028-CV/BTCTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đính chính nội dung Phụ lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.

Xem tiếp...

QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC

 

(Theo điều kiện thực tế của Trường Đại học Cần Thơ)

Áp dụng trong trường hợp: "Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi ở mới lâu dài thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức".

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Điều 6 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Điều 6, Điểm 6.3.1 của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Điểm 10.2.1 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Căn cứ Mục II, Điểm 4.3.1 của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và Công văn số 3028-CV/BTCTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đính chính nội dung Phụ lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.

Xem tiếp...

QUY TRÌNH

XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Điều 4 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Khoản 3 của Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và Công văn số 3028-CV/BTCTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đính chính nội dung Phụ lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.

Xem tiếp...

QUY TRÌNH

XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

 
1. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TWngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Điểm 4 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng;
- Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và Công văn số 3028-CV/BTCTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đính chính nội dung Phụ lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW.

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)