THÔNG BÁO

Sinh hoạt chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"

 

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 29/12/2014 của Thành ủy Cần Thơ về học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", Ban Thường vụ Đảng ủy phối họp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2015, cụ thể như sau:

- Thời gian: (Đảng viên đi dự 1 trong 2 buổi sau)

+ Buổi 1: Từ 7g30 đến 9g30, ngày 11/03/2015

+ Buổi 1: Từ 7g30 đến 9g30, ngày 14/03/2015

 

- Địa điểm: Hội trường lớn Khu II

 

- Thành phần tham dự: Tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ trường.

 

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở thông báo đến đảng viên biết để tham dự đầy đủ; giao phòng Công tác Chính trị bố hội trường và phối hợp Văn phòng Đảng ủy tổ chức điểm danh.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

Trần Thị Thanh Hiền (đã ký)

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)