Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập chuyên đề năm 2013; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 19/3/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân";

Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức báo cáo Chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấpdo đ/c Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II trình bày.

- Thời gian: Ngày 08/6/2013 (thứ Bảy);

- Địa điểm: Hội trường lớn, Khu II - ĐHCT

- Đối tượng tham dự:

+ Buổi sáng: Từ 7g30 đến 10g00: Tất cả cán bộ viên chức

+ Buổi chiều: Từ 13g30 đến 16g00: BCH Đoàn trường; BCH Hội sinh viên Trường; BCH Đoàn các đơn vị trực thuộc Đoàn trường; Lớp trưởng (hoặc lớp phó), Bí thư Chi đoàn (hoặc phó bí thư); BCH Liên Chi hội, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên.

Để tổ chức thành công các buổi báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy phân công:

1) Phòng Công tác Chính trị chủ trì tổ chức các buổi báo cáo tại hội trường.

2) Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Phòng Công tác Chính trị thực hiện việc điểm danh vào buổi sáng, Văn phòng Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Công tác Chính trị thực hiện việc điểm danh vào buổi chiều.

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở thông báo đến toàn thể CBVC và các đối tượng sinh viên tham dự./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thi Thanh Hiền (đã ký)

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)