THÔNG BÁO

Về việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) 

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 22/06/2017 của Thành ủy Cần Thơ về "tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII",

Thành ủy Cần Thơ tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương, cụ thể như sau:

- Thành phần:

1) Ban Chấp hành Đảng bộ trường và Ban Giám hiệu,

2) Các đ/c là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy trường (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Ban Chuyên môn, Ban Dân vận, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Chỉ đạo 94ĐHCT),

3) Các đ/c là Báo cáo viên của Đảng ủy trường,

4) Các đ/c bí thư, phó Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường,

5) Giảng viên là đảng viên thuộc khoa Khoa học Chính trị.

- Thời gian: Dự kiến 01 ngày, bắt đầu lúc 7g50, ngày 29/06/2017.

- Địa điểm: Hội trường 4 – Lầu 8 Nhà Điều hành

          Đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở thông báo đến thành phần tham dự; giao Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng phối hợp Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị Hội trường và cầu nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương.

Cần Thơ, ngày 27 tháng 6 năm 2017

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

Trần Thị Thanh Hiền

 

 

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)