THÔNG BÁO

Về việc tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

----------

 

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/BTGTU ngày 11/4/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ “về việc tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp như sau:

1. Thành phần: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

2. Thời gian: Chọn một trong hai buổi sau:

·     Buổi 1: Ngày 07/5/2014, từ 7g30 đến 9g30

·     Buổi 2: Ngày 08/5/2014, từ 7g30 đến 9g30

3. Địa điểm: Hội trường lớn Khu II

- Giao Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ giới thiệu, tuyên truyền tại Hội trường, phối hợp với Phòng Công tác Chính trị tổ chức điểm danh.

- Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với phòng Công tác Chính trị mời báo cáo viên, tổ chức quản lý việc phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp tại Hội trường.

- Giao Ban Chấp hành Đoàn trường chỉ đạo Ban Chấp hành các chi đoàn phối hợp với Giáo viên cố vấn học tập để phổ biến tuyên truyền Hiến pháp đến tất cả sinh viên trong kỳ sinh hoạt tháng 5/2014.

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ phổ biến thông báo này đến thành phần tham dự, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi dự đầy đủ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền 

File gốc PDF 

 

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)