THÔNG BÁO

Về việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và chuyên đề

 những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 12/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ về  học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 13/12/2016 của Thành ủy Cần Thơ về "tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ,

 

Ban Thường vụ Đảng ủy phối họp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thành phần:

+ Cán bộ quản lý từ cấp Phó trưởng bộ môn trở lên (và tương đương),

+ Tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ trường.

- Thời gian: Cán bộ, đảng viên dự 1 trong 2 buổi sau

+ Buổi 1: Từ 7g30-11g00, ngày 16/02/2017 (Thứ Năm)

+ Buổi 2: Từ 7g30-11g00, ngày 19/02/2017 (Chủ Nhật)

- Địa điểm: Hội trường lớn Khu II

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ thông báo đến cán bộ, đảng viên biết để tham dự đầy đủ; giao phòng Công tác Chính trị bố hội trường và phối hợp Văn phòng Đảng ủy tổ chức điểm danh.

 

Cần Thơ, ngày 07 tháng 02 năm 2017

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Trần Thị Thanh Hiền (Đã ký)

 

 

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)