QUY TRÌNH

XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

 
1. Cơ sở pháp lý
- Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;
- Điểm 4 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;
- Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
2. Thành phần hồ sơ
 

TT

Mẫu biểu

Tên gọi

Ghi chú

1

Mẫu CN-ĐVM

Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp

2

Mẫu 10-KNĐ

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Đảng viên dự bị thực hiện

3

Mẫu 11-KNĐ

Bản nhận xét Đảng viên dự bị

Đảng viên hướng dẫn thực hiện

4

Mẫu 12-KNĐ

Tổng hợp ý kiến nhận xét kèm theo phiếu Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 12B-KNĐ) và các tổ chức chính trị-xã hội nơi làm việc (Mẫu 12C-KNĐ).

Chi ủy Chi bộ, cấp ủy địa phương và các tổ chức đoàn thể thực hiện.

5

Mẫu 13-KNĐ

Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Chi bộ thực hiện

6

Mẫu 14-KNĐ

Báo cáo Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Đảng ủy Bộ phận thực hiện (hiện nay trong Trường ĐHCT  không có tổ chức này)

7

Mẫu 15-KNĐ

Nghị quyết Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Đảng ủy cơ sở thực hiện

8

Mẫu 16-KNĐ

Quyết định Công nhận đảng viên chính thức, kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ.

Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng ủy thực hiện

* Trình tự thực hiện các thủ tục hồ sơ: Theo đúng thứ tự trên

3. Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức (theo Hướng dẫn số 01-HD/TW)

       1. Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điếm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

3. Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

4. Bản nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

5. Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

a) Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo điểm 3 (3.6 và 3.7) của Quy trình xét kết nạp đảng viên.

b) Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

6. Thủ tục xóa tên đảng viên dự bị vi phạm tư cách

a) Chi bộ xem xét, nếu có 2/3 đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy cấp trên.

b) Đảng ủy cơ sở xem xét, nếu có 2/3 đảng ủy viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

c) Ban thường vụ cấp ủy có thẩm quyền xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

d) Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xóa tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất 2/3 đảng ủy viên đương nhiệm.

Trách nhiệm của chi bộ nơi đảng viên dự bị sinh hoạt tạm thời đối với việc công nhận đảng viên chính thức

- Khi đảng viên hết thời gian dự bị, chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời của đảng viên dự bị thực hiện các thủ tục theo quy định và gửi về chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức để xem xét công nhận đảng viên chính thức.

- Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt đảng chính thức công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất; thông báo cho tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh xin liên hệ Văn phòng Đảng ủy Trường (số điện thoại 0292 3830188) hoặc Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cần Thơ, ngày 10 tháng 02 năm 2022
Văn phòng Đảng ủy ĐHCT

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)