QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG RA NƯỚC NGOÀI

 

(Theo điều kiện thực tế của Trường Đại học Cần Thơ)

 

I. CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG CHÍNH THỨC RA NƯỚC NGOÀI

Áp dụng trong trường hợp: Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền (Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo) đồng ý cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên.

1. Các quy định và hướng dẫn

- Căn cứ Điều 6 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Điều 6, Khoản 6.3.1 và khoản 6.3.3 của Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

- Quy định số 17-QĐ/TW, ngày 10/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII);

- Căn cứ Khoản 10.2.1, điểm b của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Phần I, Mục II, Khoản 3.3.1, điểm c của Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Thành phần hồ sơ:

TT

Thủ tục hồ sơ

Đơn vị thực hiện

1

Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (Loại 10 ô).

- Chi bộ
- Cấp ủy cơ sở
- BTV Đảng ủy

2

Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

- Đảng viên thực hiện
- Cấp ủy cơ sở nhận xét, xác nhận, đóng dấu.

3

Quyết định cử đi công tác, học tập, lao động… ở nước ngoài.

Cơ quan có thẩm quyền (Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục & Đào tạo)

4

Thẻ đảng viên

Đảng viên xuất trình

5

Túi hồ sơ đảng viên

Ban Tổ chức Đảng ủy

(Văn phòng Đảng ủy)

3. Quy trình giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng:

3.1. Khi chuyển đi

- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh đảng chính thức đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên công tác, học tập, lao động… ở nước ngoài) viết ô số 1 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng "Loại 10 ô" giới thiệu đảng viên đến cấp ủy cấp trên trực tiếp (đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thì giới thiệu đến đảng ủy cơ sở, đối với chi bộ cơ sở thì giới thiệu đến Ban Thường vụ Đảng ủy trường).

- Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết ô số 3 giới thiệu đảng viên đến Ban Thường vụ Đảng ủy trường (thông qua Văn phòng Đảng ủy); ghi nhận xét vào Bản tự kiểm điểm của đảng viên, ký tên đóng dấu.

- Ban Thường vụ Đảng ủy trường kiểm tra, viết ô số 4 giới thiệu đảng viên đến Đảng ủy Ngoài nước, sau đó cho Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng vào túi hồ sơ của đảng viên và niêm phong, giao cho đảng viên.

- Đảng viên mang Túi hồ sơ nộp cho Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể Bộ Ngoại giao tại thành phố Hồ Chí Minh (Đảng ủy Bộ Ngoại giao) tại số 6, đường Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại bàn: 0283 8251893, di động: 0968 007864 - Ông Đỗ Trọng Nghĩa, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Đảng ủy Ngoài nước:

  + Kiểm tra Túi hồ sơ đảng viên chuyển sinh hoạt đảng, dùng Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng "Loai 2 ô", viết ô số 1 để tiếp nhận đảng viên và lưu giữ giấy giới thiệu sinh hoạt đảng đó cùng với toàn bộ hồ sơ của đảng viên.

  + Đảng ủy Ngoài nước thông báo danh sách đảng viên đến cấp ủy của ta ở ngoài nước nơi đảng viên đến để theo dõi quản lý theo quy định; đảng viên ra ngoài nước báo cáo với cấp ủy nơi đến để được tiếp nhận sinh hoạt đảng và làm nhiệm vụ đảng viên.

3.2 Khi chuyển về:

- Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước, gởi cấp ủy nơi sinh hoạt ở ngoài nước ghi nhận xét và giao cho đảng viên mang về nước nộp cho Đảng ủy Ngoài nước (số 6, đường Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại bàn: 02838251893) để làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về Trường.

- Đảng ủy Ngoài nước: Căn cứ bản kiểm điểm của đảng viên và nhận xét của cấp ủy ở ngoài nước để viết tiếp vào ô số 2 Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng "Loại 2 ô" để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về Đảng ủy trường (Giấy giới thiệu này sẽ được cho vào Túi hồ sơ của đảng viên và niêm phong), giao cho đảng viên mang về nộp cho Ban Thường vụ Đảng ủy trường (thông qua Văn phòng Đảng ủy).

- Ban Thường vụ Đảng ủy trường: Tiếp nhận và kiểm tra Túi hồ sơ đảng viên, viết ô số 7 trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng "Loại 10 ô" để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về cấp ủy cấp dưới trực tiếp (đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở):

  + Trường hợp đảng viên sinh hoạt ở chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Đảng viên nộp giấy giới thiệu cho đảng ủy cơ sở. Đảng ủy cơ sở tiếp nhận và viết ô số 8 để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt. Chi ủy chi bộ viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy giới thiệu này lên Văn phòng Đảng ủy trường để lưu vào túi hồ sơ đảng viên.

  + Trường hợp đảng viên sinh hoạt ở chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ trường: Đảng viên nộp giấy giới thiệu cho chi ủy cơ sở. Chi ủy cơ sở viết ô số 10 tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt, sau đó chuyển giấy giới thiệu này lên Văn phòng Đảng ủy trường để lưu vào túi hồ sơ đảng viên.

Ghi chú:

1) Trường hợp đảng viên về trong nước, nhưng chưa có nơi tiếp nhận công tác thì Đảng ủy ngoài nước làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú, khi có quyết định nhận công tác, cấp ủy nơi đảng viên cư trú làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên đến đảng bộ nơi nhận công tác.

2) Trong thời gian đảng viên ở ngoài nước, nếu đảng viên được cơ quan chủ quản và Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện của Nhà nước ta cho phép chuyển sang nước khác, thì cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở tại nước đó, giao cho đảng viên để báo cáo với cấp ủy nơi chuyển đến để tiếp tục sinh hoạt đảng và làm nhiệm vụ đảng viên. Cấp ủy nơi đảng viên chuyển đi báo cáo danh sách đảng viên đó về Đảng ủy ngoài nước để thông báo cho cấp ủy nơi đảng viên sẽ chuyển đến.

3) Trường hợp đảng viên đã làm xong thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến Đảng ủy ngoài nước, nhưng lại có quyết định không ra ngoài nước nữa, thì Đảng ủy ngoài nước viết vào ô số 6 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên để tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở lại đảng bộ nơi giới thiệu đảng viên đi. 

II. CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI RA NƯỚC NGOÀI

Áp dụng trong trường hợp: Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền (Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo) đồng ý cho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 03 tháng đến dưới 01 năm.

1. Các quy định và hướng dẫn

- Căn cứ Điều 6 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Điều 6, Khoản 6.3.1 và khoản 6.3.3 của Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

- Quy định số 17-QĐ/TW, ngày 10/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII);

- Căn cứ Khoản 10.2.1, điểm b của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/09/2016 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Phần I, Mục II, Khoản 3.3.1, điểm c của Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Thành phần hồ sơ:

- Quyết định cấp có thẩm quyền cho đảng viên ra ngoài nước công tác, học tập... thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm;

- Bản tự kiểm điểm

- Thẻ đảng của đảng viên.

3. Quy trình

3.1. Khi chuyển đi

- Chi ủy chi bộ nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước, sau khi kiểm tra (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên ra ngoài nước công tác, học tập... thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên), giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở.

- Đảng ủy cơ sở kiểm tra, viết "Phiếu công tác tạm thời ngoài nước" giao cho đảng viên báo cáo với đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở ở ngoài nước xét, tiếp nhận sinh hoạt đảng (đảng viên không phải qua Đảng ủy ngoài nước), đồng thời gửi 01 bản Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước của đảng viên đến Đảng ủy ngoài nước (số 6, đường Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại bàn: 02838251893) để theo dõi và thông báo cho tổ chức đảng ở ngoài nước biết và 01 bản Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước cho Văn phòng Đảng ủy trường để lưu hồ sơ đảng viên.

3.2. Khi chuyển về

- Đảng viên viết Bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước, gởi cấp ủy nơi sinh hoạt ở ngoài nước ghi nhận xét vào bản kiểm điểm và giao cho đảng viên mang về nước.

- Đảng viên nộp Bản tự kiểm điểm cho đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở nơi đã giới thiệu đảng viên đi nước ngoài để xét, làm thủ tục tiếp nhận đảng viên trở về sinh hoạt, sau đó chuyển Bản tự kiểm điểm cho Văn phòng Đảng ủy trường để lưu vào hồ sơ đảng viên.

 

                                                                                                       Cần Thơ, ngày 25 tháng 3 năm 2022
                                                                                                               Văn phòng Đảng ủy ĐHCT

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)