QUY TRÌNH

CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

 

(Theo điều kiện thực tế của Trường Đại học Cần Thơ)

 Áp dụng trong trường hợp: "Khi đảng viên thay đổi nơi ở và nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm, khi được cử đi học ở các trường trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi ở mới".

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ điều 6 của Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Điểm 6.3.2 của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Điểm 10.2.2 của Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Phần I, Mục II, Điểm 3.3.2 của Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/06/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên" và Phần II "Hướng dẫn lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng đảng”.

2. Thành phần hồ sơ: 

TT

Mẫu biểu

Tên gọi

Ghi chú

1

Mẫu 2-SHĐ

Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (loại 8 ô).

- Chi bộ
- Cấp ủy sơ sở
- Ban Thường vụ Đảng ủy

2

Bản tự kiểm điểm

khi đi

Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng.

- Đảng viên thực hiện
- Cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đi nhận xét, xác nhận.

3

 

Quyết định cho đi học tập, đi công tác…

Cơ quan có thẩm quyền 
(Ban Giám hiệu)

4

 

Thẻ đảng viên hoặc Quyết định kết nạp đảng (nếu đảng viên dự bị)

Đảng viên xuất trình

5

Bản tự kiểm điểm

khi về

Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ được giao trong thời gian sinh hoạt tạm thời, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời.

- Đảng viên thực hiện
- Cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu về nhận xét, xác nhận.

 3. Quy trình thực hiện

a) Khi đảng viên chuyển đi

- Chi ủy (kể cả chi ủy cơ sở) nơi có đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đi, sau khi kiểm tra kỹ (quyết định của cấp có thẩm quyền cho đảng viên đi công tác, học tập …, bản tự kiểm điểm và thẻ đảng của đảng viên) viết ô số 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời “loại 8 ô” để giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

- Đảng ủy cơ sở nơi có đảng viên chuyển đi, kiểm tra, viết tiếp ô số 2 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ đến sinh hoạt đảng tạm thời.

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời: kiểm tra, viết tiếp ô số 3 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên về chi ủy chi bộ trực thuộc;

- Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở viết ô số 4 để tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt đảng tạm thời.

b) Khi đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở về

- Chi ủy, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên, viết tiếp ô số 5 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở; nếu là chi ủy cơ sở thì giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời kiểm tra, viết tiếp ô số 6 giới thiệu đảng viên đến đảng ủy cơ sở, hoặc chi ủy cơ sở nơi đảng viên sẽ trở về.

- Đảng ủy cơ sở nơi đảng viên trở về kiểm tra, viết tiếp ô số 7 tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở về chi ủy chi bộ trực thuộc.

- Chi ủy hoặc chi ủy cơ sở tiếp nhận đảng viên viết vào ô số 8 cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, đồng thời chuyển giấy sinh hoạt đảng của đảng viên lên đảng ủy cơ sở quản lý theo quy định.

- Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên phải báo cáo với cấp ủy đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức. 

c) Nhiệm vụ và quyền hạn đảng viên sinh hoạt tạm thời

"Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 và các quyền ghi tại Điều 3 của Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử".

 

                                                                                                          Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2020   

                                                                                                       Văn phòng Đảng ủy ĐHCT

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)