Tin tức hoạt động

Công văn số 960-CV/TU, ngày 07/4/2013 của Thành ủy Cần Thơ "về việc triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị"

 Ngày 02/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 58-KL/TW sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là Kết luận số 58-KL/TW); để thực hiện tốt tinh thần Kết luận nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn triển khai thực hiện tốt một số việc sau:

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)