Công văn số 189-CV/ĐU ngày 20/02/2014 về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 31/12/2013 của Thành ủy Cần Thơ và Hướng dẫn số 78-HD/BTGTU ngày 08/01/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng như sau:

1. Đối tượng:

- Tất cả đảng viên Đảng bộ Trường ĐHCT, kể cả đảng viên đang sinh hoạt tạm thời tại Đảng bộ;

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Trường chưa là đảng viên.

2. Nội dung:

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Kết luận số 73-KL/TW ngày 11/10/2013 về hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

3. Thời gian: cán bộ, đảng viên dự một trong hai buổi sau:

·      Buổi 1: Ngày 05/03/2014, từ 7g30 đến 9g30

·      Buổi 2: Ngày 06/03/2014, từ 7g30 đến 9g30

4. Địa điểm: Hội trường lớn Khu II

- Giao các đảng bộ, chi bộ triển khai Kết luận số 74-KL/TW ngày 17/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” trong buổi họp thường lệ tháng 3/2014 và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (thông qua Văn phòng Đảng ủy) trước ngày 15/03/2014.

- Giao Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ học tập tại Hội trường và tài liệu triển khai trong trong đảng bộ, chi bộ; phối hợp với Phòng Công tác Chính trị tổ chức điểm danh. 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)