Công văn số 960-CV/TU, ngày 07/4/2013 của Thành ủy Cần Thơ "về việc triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị"

 Ngày 02/4/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 58-KL/TW sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là Kết luận số 58-KL/TW); để thực hiện tốt tinh thần Kết luận nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn triển khai thực hiện tốt một số việc sau:

 1.Tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về nội dung Kết luân số 58-KL/TW của Bộ Chính trị; đặc biệt là quan điểm hội nhập kinh tế quốc tế phải gắn kết hơn nữa với quá trình đổi mới kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu quả và tăng cường thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu phát triển chung. Đồng thời, tiếp tục phổ biến nâng cao nhận thức đối với Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới.

2. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật, tiếp tục cụ thể hóa các phương hướng, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X và Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị cho phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố; trong đó nhấn mạnh một số mặt công tác trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền phổ  biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội và liên kết hợp tác quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực đẩy mạnh công tác đối ngoại; cải cách hành chính và hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút đầu tư,…

3.Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối họp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá X và Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị, tạo nhận thức đúng và đồng  thuận cao trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trên địa bàn thành phố, chủ động ứng phó với những biến động trong thời kỳ mới; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả cho Thường trực Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 Đã ký

Nguyễn Hữu Lợi


 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)