(ĐCSVN) – Ngày 3/12, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà Xuất bản chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn xong chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

Theo đó, chủ đề của chuyên đề năm 2015 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cấp ủy các cấp quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan công quyền “gắn bó với nhân dân”, phấn đấu vì lợi ích nhân dân; “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Từng chi bộ, định kỳ hằng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sau sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo; từng đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong hệ thống chính quyền, triển khai những nội dung nêu trên thông qua các hình thức như: tổ chức họp cơ quan, đơn vị; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua đầu năm và cuối năm; truyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin của cơ quan, đơn vị.

Đối với các tổ chức cơ sở thuộc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; truyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao./.

Nguồn: http://dangcongsan.vn/

 Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương  về việc Học tập chuyên đề năm 2015"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" .

- Kế hoạch số 89-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ  Học tập chuyên đề năm 2015"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)