Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU, ngày 31/12/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)