Thực hiện hướng dẫn số 125-HD/BTGTW ngày 17/01/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc giới Việt Nam – Lào năm 2011, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền trong lĩnh vực  phân giới cắm mốc năm 2011 như sau:

Xem tiếp...

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)