Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 01/07/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)