Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải bằng những việc làm cụ thể

(TCTG) - Các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đoàn thể Trung ương phải xây dựng nội dung học tập phù hợp với địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với điều kiện cụ thể theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 Ngày 19/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức cuộc họp Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng chủ trì cuộc họp. Cùng dự còn có các đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Bộ phận giúp việc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương là thành viên Bộ phận giúp việc.

Dự thảo Báo cáo của Bộ phận giúp việc nêu rõ: thời gian qua Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với các chuyên gia về chủ đề và nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khóa và từng năm để đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, giáo trình về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giảng dạy trong hệ thống học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; xây dựng dự thảo hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và năm 2012. Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng dự thảo bổ sung hướng dẫn về việc xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng dự thảo quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; chuẩn bị xây dựng bổ sung hướng dẫn việc đưa vào sinh hoạt chi bộ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng dẫn việc lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ biên tập xây dựng cơ chế kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.

Đảng ủy Ngoài nước đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động làm việc, học tập ở nước ngoài và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Dự thảo Báo cáo của Bộ phận giúp việc cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương xây dựng cơ chế giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo việc tích hợp giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các bậc học, cấp học và xây dựng chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu góp ý vào các dự thảo: Hướng dẫn việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và 2012; kế hoạch giao ban khu vực, kết hợp kiểm tra đánh giá kết quả bước đầu triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương Bộ phận giúp việc đã triển khai một khối lượng công việc, nhất là hoàn thiện các nội dung văn bản trình Ban Bí thư. Đồng chí lưu ý, các văn bản theo kế hoạch trình Ban Bí thư phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Trước khi trình phải thông qua Bộ phận giúp việc. Nhiều nội dung hướng dẫn trong sinh hoạt chi bộ, cần đưa vào bình xét đánh giá đảng viên. Sau khi có văn bản ban hành, cần chú trọng công tác kiểm tra đôn đốc, coi đó là công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, các đoàn thể, cán bộ đảng viên, nhằm mục tiêu thông qua học tập và làm theo để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chống suy thoái đạo đức lối sống.

Các thành viên Bộ phận giúp việc giúp Ban Bí thư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, lĩnh vực mình được phân công; các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đoàn thể Trung ương phải xây dựng nội dung học tập phù hợp với địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với điều kiện cụ thể theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Đặc biệt quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo việc thực hiện theo chuẩn mực đó.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong các tổ chức chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Mục đích cuối cùng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải bằng những việc làm cụ thể; từng cấp ủy, ngành, địa phương chọn vấn đề nổi bật nhất, bức xúc nhất mà quần chúng nhân dân đang mong mỏi để tập trung giải quyết, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống./.

Thành Huy

Nguồn: http://www.tuyengiao.vn

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)