Nhằm tuyên truyền sâu rộng những nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, đặc biệt là những chủ trương, quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình mới", và gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2045, ngày 05/12/2018, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức buổi báo cáo tuyên truyền về chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” đến cán bộ, sinh viên của Trường.

Tham gia trình bày báo cáo có đồng chí Đại tá Phạm Quang Oánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam. Tại buổi tuyên truyền, đồng chí đã trình bày báo cáo với các nội dung về: tình hình tranh chấp biển đảo trên thế giới, nguyên nhân và xu hướng tranh chấp hiện nay; một số thông tin về biển đảo nước ta trong thời gian vừa qua liên quan đến vấn đề an ninh chủ quyền, an ninh truyền thống, phi truyền thống trên biển; âm mưu, ý đồ của một số nước lớn với vùng biển nước ta; một số nét khái quát về cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển.

Đại tá Phạm Quang Oánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo nội dung tuyên truyền

Buổi báo cáo chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” không chỉ thể hiện sự quan tâm, tình cảm của tập thể Trường Đại học Cần Thơ hướng về biển, đảo Việt Nam, mà còn giúp cán bộ, sinh viên Nhà trường tăng cường nhận thức về biển đảo, về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong giải quyết vấn đề trên biển; từ đó hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Đông đảo cán bộ, sinh viên Trường tham dự buổi tuyên truyền

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

 

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)