Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 8 khóa XII diễn ra từ ngày 02 đến ngày 06/10/2018, đã xem xét, thảo luận về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính - ngân sách năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,


Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng, ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Trường Đại học Cần Thơ, là điểm cầu thuộc Thành ủy Cần Thơ, Hội nghị diễn ra tại Hội trường 4, Nhà Điều hành với sự tham dự của các thành viên Đảng ủy-Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường; các đồng chí là Trưởng đơn vị trực thuộc Trường và các đồng chí Trưởng và Phó các đoàn thể cấp trường.

 

Các đảng viên, cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Cần Thơ tham gia học tập Nghị quyết


Trong hai ngày 23 và 24/11/2018, Hội nghị đã quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; triển khai quán triệt, thực hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; trình bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; trình bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

(Tin, ảnh: Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng)

Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)