Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

Câu 1:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đánh giá thành tựu trên lĩnh vực kinh tế ở Cần Thơ trong 5 năm qua (2005 - 2010) như thế nào?

Đáp:

Trong 5 năm qua (2005 - 2010), trên lĩnh vực kinh tế, thành phố đã đạt được những thành tựu rất đáng kể, cụ thể là:

Kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện, thu nhập dân cư ngày càng tăng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt 15,13%, cao hơn 1,63% so với giai đoạn 2001 - 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 14,14% đến năm 2010 đạt 36,82 triệu đồng (theo giá thực tế), tương đương 1.950 USD.

Công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá cao, giá trị tăng thêm trong cơ cấu GDP giai đoạn 2006 - 2010 bình quân 18,06%/năm.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, giá trị sản xuất toàn ngành tăng bình quân hàng năm 17,82%, gấp 2 lần so với năm 2005. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ hàng năm tăng 26,54%.

Đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nhưng giá trị sản xuất tăng bình quân 5,3%/năm. Năng suất, chất lượng, hiệu quả tăng gấp 2,5 lần so với năm 2005 trên 1 ha.

Huy động các nguồn vốn xã hội đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 4,5 lần so với giai đoạn 2001 - 2005. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, tốc độ tăng bình quân 19%/năm (kế hoạch 18%/năm).

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư tăng lên hàng năm. Nhiều công trình, dự án của thành phố và Trung ương đầu tư trên địa bàn đã đưa vào sử dụng như: sân bay Cần Thơ giai đoạn 1, cầu Cần Thơ, quốc lộ 1A, Trung tâm điện lực Ô Môn, dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 1 và nhiều tuyến giao thông quan trọng... tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Quan tâm cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị làm thay đổi đáng kể diện mạo của thành phố. Chính phủ công nhận Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Các thành phần kinh tế phát huy năng lực sản xuất, tăng nhanh về số lượng và quy mô, hoạt động hiệu quả. Trong 5 năm qua, có trên 5.400 doanh nghiệp các loại hình đăng ký thành lập mới (tăng 25,5% so với giai đoạn 2001 - 2005), với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 22.000 tỉ đồng (tăng gấp 3,5 lần so với nhiệm kỳ trước).

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 3.692 triệu USD, vượt 2,28% chỉ tiêu, tăng bình quân 19,6%/năm; kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân 17,23%/năm. Quan hệ quốc tế được mở rộng, huy động nhiều nguồn lực đầu tư xã hội; thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và tiếp nhận vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO) đạt khá.

Công tác quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường được chú trọng. Việc quản lý, sử dụng đất đai thường xuyên được chấn chỉnh theo quy hoạch, quy định pháp luật.                      

Câu 2:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đánh giá thành tựu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội ở Cần Thơ trong 5 năm qua (2005 - 2010) ra sao?

Đáp: Trong 5 năm qua, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu sau:

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, phát triển kinh tế gắn với thực hiện công bằng xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên.

Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ. Đầu tư cho giáo dục tăng hàng năm, cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học từng bước được chuẩn hóa. Hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề được đầu tư. Phong trào xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa trong giáo dục - đào tạo phát triển khá tốt.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh được đảm bảo. Mạng lưới y tế được củng cố; 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế (trong đó có 70 trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia).

Hoạt động văn hóa, thông tin và thể dục - thể thao phát triển đa dạng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang lại hiệu quả thiết thực. Thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội lớn mang tầm quốc gia và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Cần Thơ. Phong trào thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, số người luyện tập thường xuyên chiếm 24% dân số (kế hoạch trên 20%).

Khoa học, công nghệ tiếp tục có chuyển biến mới. Nhiều hoạt động liên kết, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học trên lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến và bảo quản nông sản, y tế kỹ thuật cao... đạt nhiều kết quả.

Giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,46% năm 2005 xuống còn 4,67% vào năm 2010.

Câu 3:

Hỏi: Những thành tựu trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh của thành phố trong 5 năm (2005 - 2010) đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII đánh giá như thế nào?

Đáp: Những thành tựu trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh của thành phố trong 5 năm (2005 - 2010) đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII đánh giá như sau:

Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều tiến bộ.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội có nhiều tiến bộ. Khám phá và làm rõ các vụ phạm pháp hình sự đạt trên 90%, trọng án đạt trên 95%; tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết và bị thương.

Các lực lượng vũ trang thường xuyên được huấn luyện, đào tạo theo hướng chính quy, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định được thực hiện tốt; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh.

Công tác cải cách tư pháp được thực hiện nghiêm túc, việc điều tra, bắt, giam, giữ, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp theo hướng tôn trọng quyền dân chủ, quyền con người, bảo đảm công bằng xã hội và quy định của pháp luật.

Câu 4:

Hỏi: Trong 5 năm (2005 - 2010), thành phố đã quan tâm như thế nào về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị?

Đáp:

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 5 năm qua (2005 - 2010) được thành phố đặc biệt quan tâm.

Xây dựng Đảng về chính trị – tư tưởng luôn được chú trọng. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức tốt, tác động tích cực đến việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng cao chất lượng.

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, bám sát phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh giảm đầu mối, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ. Cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng luôn luôn được coi trọng.

Hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực; bám sát nhiệm vụ chính trị, sát cơ sở, gần dân, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được nhân rộng và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Câu 5:

Hỏi: Nguyên nhân đạt được những thành tựu trên là gì?

Đáp:

Nguyên nhân đạt được những thành tựu trên là:

- Nguyên nhân khách quan:

Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn phù hợp. Chính phủ, các Bộ, ban, ngành quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ kịp thời.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Kịp thời triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

+ Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tập trung hơn trong lãnh đạo, điều hành và cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

+ Kế thừa kết quả đầu tư nhiều năm qua, cùng với việc tổ chức liên doanh, liên kết các tỉnh, thành phố bạn và các tập đoàn kinh tế lớn.

Câu 6:

Hỏi: Những hạn chế, yếu kém trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của thành phố là gì? Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó? Bài học kinh nghiệm?

Đáp:

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố đã bộc lộ những hạn chế và yếu kém như sau:

Một là, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt mức cao, nhưng năng lực cạnh tranh còn yếu, quá trình phát triển còn bộc lộ nhân tố chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh thành phố.

Hai là, phát triển văn hóa - xã hội chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, nhiều vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình đô thị hóa chưa được giải quyết triệt để.

Ba là, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm phát triển chưa đồng đều. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông giảm chưa nhiều. Công tác cải cách tư pháp còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Bốn là, hệ thống chính trị chưa chuyển kịp sự phát triển của thành phố, công tác tư tưởng, lý luận chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ vẫn còn hẫng hụt.

Năm là, quản lý nhà nước trên một số mặt còn hạn chế, nhất là quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường...

Sáu là, hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận, đoàn thể chưa đều và còn lúng túng trong đổi mới nội dung, phương thức.

* Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nói trên:

- Về khách quan:

+ Thành phố có điểm xuất phát thấp, quy mô kinh tế nhỏ, công nghiệp hóa chưa cao.

+ Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; tình hình thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường biến động.

- Về chủ quan:

+ Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, phân công, luân chuyển cán bộ không theo kịp yêu cầu.

+ Sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành và một bộ phận cán bộ chưa theo kịp với diễn biến tình hình.

+ Vận dụng các chính sách để huy động các nguồn lực, thúc đẩy thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực còn chậm.

+ Nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững chưa đầy đủ.

* Bài học kinh nghiệm:

Qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, thành phố rút ra một số bài học thực tiễn sau:

Thứ nhất, thường xuyên quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng đoàn kết thống nhất.

Thứ ba, huy động, sử dụng tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, kết hợp giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Thứ năm, xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh toàn diện, bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 7:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã khái quát định hướng mục tiêu đến năm 2020 của thành phố như thế nào?

Đáp:

Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã xác định định hướng mục tiêu đến năm 2020 của thành phố là:

Phấn đấu “xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong; là trung tâm công nghiệp, tài chính, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước”.

“Cần Thơ phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng” (Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị).

Câu 8:

Hỏi: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII đã đề ra những phương hướng, mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2010 - 2015 ra sao?

Đáp:

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2010 - 2015 như sau:

Một là, phấn đấu đưa nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, theo hướng công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đáp ứng nhu cầu thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trên các lĩnh vực, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương, xứng tầm là đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ba là, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, giảm mạnh hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, chăm lo sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt tiêu chí về con người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.

Bốn là, đào tạo, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng và hiệu quả trên các lĩnh vực, quan tâm đội ngũ cán bộ nữ, trẻ, cán bộ người dân tộc... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Năm là, tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chủ động ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn.

Sáu là, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân.

Câu 9:

Hỏi: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu Đại hội đề ra trong 5 năm tới (2010-2015) là gì?

Đáp:

Trong 5 năm tới (2010 - 2015), Đảng bộ và nhân dân thành phố phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội sau đây:

(1) Tăng trưởng kinh tế bình quân 16%/năm trở lên. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,5 - 3%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 17,5 - 18%; khu vực dịch vụ tăng bình quân 17 - 17,5%.

(2) Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 71 - 72 triệu đồng (theo giá hiện hành) và 25,9 - 26,3 triệu đồng (theo giá so sánh 1994); quy USD (theo tỷ giá so sánh) đạt 2.300 - 2.400 USD. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,863.

(3) Cơ cấu GDP đến năm 2015: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5,94%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 46,98%; khu vực dịch vụ chiếm 47,08%.

(4) Giá trị sản xuất (giá so sánh 1994): nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân 4,5 - 5%; công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 19 - 19,5%; dịch vụ tăng bình quân 17,5 - 18%.

(5) Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 7.250 - 7.300 triệu USD, tăng bình quân 17%. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 5.300 - 5.350 triệu USD, tăng bình quân 23,5%.

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15,5 - 18% (trong đó, thu nội địa tăng bình quân 18 - 20,5%, thu thuế xuất nhập khẩu tăng bình quân 5 - 7%); tỷ lệ huy động ngân sách/GDP bình quân đạt 10 - 11%. Tổng chi ngân sách nhà nước tăng bình quân 15 - 17,4%, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương tăng bình quân 18 - 20,5%.

(7) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 đạt 200.000 - 220.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư huy động từ nội bộ nền kinh tế khoảng 140.000 - 150.000 tỉ đồng, chiếm 38 - 41% GDP.

(8) Mức giảm sinh bình quân 0,2 - 0,3%o; dân số năm 2015 khoảng 1,4 triệu người.

(9) Trong 5 năm, giải quyết việc làm cho 250.000 - 275.000 lao động. Cơ cấu lao động đến năm 2015: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 40 - 42%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 22 - 23%; khu vực dịch vụ chiếm 36 - 37% tổng số lao động tham gia nền kinh tế quốc dân.

(10) Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1%/năm (theo tiêu chí mới).

(11) Đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%, đào tạo nghề 50%. Tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi: mẫu giáo đạt 90%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 88%, trung học phổ thông 65%.

(12) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 12,8%.

(13) 100% các xã, phường đều có đường ô tô đến trung tâm.

(14) Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn văn hóa 64,7%.

(15) Số máy điện thoại/100 dân: 190 máy; số thuê bao Internet/100 dân: 7 thuê bao.

(16) Đến năm 2015, các hộ dân cơ bản được cung cấp điện và nước sạch sinh hoạt ở khu vực đô thị và nước hợp vệ sinh ở khu vực nông thôn (Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,8%, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn kỹ thuật 98%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 88%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 99%).

(17) Đến năm 2015, giải quyết nhà ở cho 100% hộ nghèo gặp khó khăn; 60% nhu cầu nhà ở cho học sinh, sinh viên; 40% nhu cầu nhà ở cho công nhân; 40% nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp (theo chỉ tiêu của Chính phủ).

(18) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đạt trên 90%, tỷ lệ chất thải y tế xử lý đạt 100%.

(19) Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 85% trở lên; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên.

(20) Phát triển đảng viên mới trong nhiệm kỳ từ 10.000 đảng viên trở lên (trong đó tỷ lệ đoàn viên, hội viên 70%, tỷ lệ nữ 35%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số, công nhân trực tiếp sản xuất, doanh nhân doanh nghiệp ngoài Nhà nước 10%).

(21) Tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đạt 70% trở lên.

Câu 10:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế thành phố 5 năm 2010 - 2015 như thế nào?

Đáp: Về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế thành phố 5 năm 2010 - 2015, Đại hội đã xác định:

Một là, nâng cao chất lượng hoạt động các ngành, các lĩnh vực, phục vụ tích cực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh. Xây dựng ngành công nghiệp chế biến trở thành ngành công nghiệp chủ lực của thành phố. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử. Tập trung xây dựng khu công nghiệp Hưng Phú 1 , Hưng Phú 2 và kêu gọi đầu tư xây dựng khu công nghiệp Ô Môn và Bắc Ô Môn đã được Chính phủ phê duyệt. Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, hình thành các cụm, điểm công nghiệp nông thôn gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường.

- Đa dạng hóa các ngành thương mại, dịch vụ, nhất là các loại hình dịch vụ phục vụ cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công nghiệp hóa.

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trung tâm phân phối hàng hóa lớn trong khu vực và cả nước. Phát triển mạnh dịch vụ vận tải đường thủy, hàng hải, hàng không và dịch vụ khoa học và công nghệ. Mở rộng và hiện đại hóa sản phẩm dịch vụ tư vấn, viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại - xuất khẩu, y tế, giáo dục...

Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế: gạo, thủy sản, may mặc, giày dép, thủ công mỹ nghệ, thuốc uống và một số sản phẩm khác trên cơ sở mở rộng thị trường, đảm bảo đạt chuẩn, nâng cao giá trị xuất khẩu. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

- Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, tiến bộ.

Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt về giống cây, giống con. Đầu tư hệ thống thủy lợi, hạ tầng nuôi thủy sản. Xây dựng một số thương hiệu nông sản của địa phương, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Hai là, huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển.

Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển toàn diện với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi phù hợp; thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các hình thức: BOT, BT, BTO, PPP; khai thác triệt để nguồn vốn ODA.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thành quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Huy động các nguồn vốn khác xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo tiêu chí của đô thị loại I cấp quốc gia. Xây dựng đô thị dịch vụ đầu mối nông - thủy sản ở quận Thốt Nốt, đô thị công nghệ cao ở quận Ô Môn và đô thị sinh thái ở huyện Phong Điền. Đề nghị Trung ương phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị công nghiệp - dịch vụ, thương mại - du lịch ở huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ. Quan tâm nâng cấp hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi và các công trình công cộng khác theo tiêu chí nông thôn mới.

Bốn là, bảo đảm các khoản cân đối lớn, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

Mở rộng, khai thác và quản lý có hiệu quả các nguồn thu ngân sách. Tăng cường các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước; kiên quyết chống lãng phí ngân sách nhà nước.

Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương về cơ chế tài chính cho thành phố. Quản lý chặt chẽ và khai thác tốt quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, huy động vốn từ nước ngoài để đầu tư phát triển thành phố.

Năm là, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi các thành phần kinh tế phát triển.

Tiếp tục cải cách hành chính, nhất là việc cấp phép đăng ký kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế và các thủ tục hành chính khác. Thực hiện cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình hoạt động của các công ty, doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác với nhiều hình thức, chủ yếu là hợp tác xã; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi các chính sách đối với hợp tác xã và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Kịp thời chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho các hợp tác xã, tổ hợp tác trong quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Câu 11:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển văn hóa - xã hội thành phố 5 năm 2010 - 2015 bao gồm những nội dung gì?

Đáp: Về phát triển văn hóa - xã hội, Đại hội đã chủ trương:

Một là, phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo một cách đồng bộ, trên cơ sở tiếp cận với trình độ giáo dục tiên tiến trên thế giới, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề hiện có; khuyến khích mở các trường tư thục; quan tâm đào tạo các chuyên ngành: kiến trúc, xây dựng, khoa học - công nghệ, kinh tế - kỹ thuật phục vụ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề, đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ đạt chuẩn chất lượng cao. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục ở các cấp học, ngành học. Sớm thành lập quỹ phát triển khoa học - công nghệ và triển khai xây dựng Viện Công nghệ sinh học.

Hai là, tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về văn hóa, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện phản văn hóa trong đời sống xã hội. Kế thừa và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, từng bước xây dựng con người Cần Thơ “Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch”. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô, hoàn thành khu di tích “Lộ Vòng Cung” và các công trình lịch sử văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, Trung tâm thể thao vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cơ sở vật chất phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012. Quy hoạch mỗi quận, huyện có ít nhất một sân vận động đa năng để đáp ứng nhu cầu luyện tập của nhân dân.

Ba là, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế từ thành phố đến cơ sở, phấn đấu 100% Trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào sử dụng các bệnh viện trên địa bàn thành phố như: Đa khoa thành phố, Ung bướu, Nhi đồng, Tim mạch, Phụ sản...

Cải cách thủ tục khám chữa bệnh, giảm phiền hà cho nhân dân. Chủ động phòng chống dịch, không để xảy ra ổ dịch lớn. Quản lý và kiểm tra chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm.

Duy trì mức sinh hợp lý, bảo đảm thực hiện kế hoạch hóa gia đình bền vững. Chăm sóc tốt sức khỏe sinh sản giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện.

Bốn là, đẩy mạnh phong trào giảm nghèo bền vững, tăng hộ khá, giàu; tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Xây dựng Đề án đào tạo nghề và quy hoạch hệ thống mạng lưới đào tạo nghề giai đoạn 2011 - 2015 đáp ứng yêu cầu lao động cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Khuyến khích lao động đi làm việc ở nước ngoài, trên cơ sở đổi mới việc đào tạo, huấn luyện nguồn lao động trước khi đưa đi nước ngoài.

Vận động toàn dân tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với nước. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ những người gặp khó khăn, người nghèo trong xã hội.

Năm là, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, truyền thông vào sản xuất và quản lý kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển của thành phố.

Xây dựng Chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2011 - 2015. Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước; từng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền cơ quan điện tử theo Chương trình cải cách hành chính của thành phố.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát thanh, truyền hình, báo chí. Tăng cường quản lý, đầu tư, tạo điều kiện cho các loại hình báo chí phát triển đúng hướng.

Câu 12:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã xác định như thế nào về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững thành phố?

Đáp: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ chủ trương:

Đưa nội dung bảo vệ môi trường ngay từ lúc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình; coi đây là tiêu chí không thể thiếu trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi người dân. Quản lý chặt chẽ chất thải, nhất là chất thải nguy hại trong sản xuất, trong y tế; chấm dứt việc xả nước thải chưa qua xử lý ra sông, kênh, rạch. Quy hoạch, Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung của thành phố.

Chủ động phối hợp với các địa phương trong cả nước ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây dựng và củng cố hệ thống đê bao sông, rạch, đê bao quanh các khu vực dân cư vùng thấp; đề phòng mực nước dâng cao, bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Câu 13:

Hỏi: Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về quốc phòng - an ninh mà Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đề ra trong 5 năm tới là gì?

Đáp: Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về quốc phòng - an ninh mà Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đề ra trong 5 năm tới là:

Một là, củng cố, tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 08 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa X), nghị định của Chính phủ về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, hiệu quả. Thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu và có chất lượng.

Hai là, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát triển đa dạng các hình thức toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, bài trừ các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; kỷ cương, văn minh đô thị.

Ba là, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên ngành đủ năng lực, trình độ hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nội chính.

Tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang, cơ quan pháp luật; quán triệt và chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng an ninh, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Năm là, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Tăng cường đối thoại, đối chất để giáo dục, thuyết phục quần chúng chấp hành pháp luật. Phát hiện và xử lý kịp thời phần tử xấu, cơ hội, lợi dụng khiếu kiện để trục lợi, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Câu 14:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng Đảng như thế nào?

Đáp: Về công tác xây dựng Đảng, Đại hội chủ trương:

Một là, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng.

Tiếp tục triển khai thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chủ động phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa và đấu tranh với các quan điểm sai trái, tuyên truyền phản động; làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ.

Sắp xếp tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu - giúp việc của cấp ủy các cấp. Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; hoàn thiện chính sách cán bộ, nhất là chính sách đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc, cán bộ nữ, trẻ...

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất, quản lý thu chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra, đào tạo bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp.

Câu 15:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác xây dựng chính quyền như thế nào?

Đáp: Về công tác xây dựng chính quyền, Đại hội xác định:

Một là, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của các cấp chính quyền.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cơ chế “một cửa”, nhân rộng mô hình cơ chế “một cửa liên thông”.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục cải cách chế độ công vụ; đổi mới việc đánh giá, tuyển chọn, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức và chính sách đãi ngộ nhằm phát hiện, thu hút cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực. Phát huy tốt quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.

Ba là, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, báo chí trong việc đấu tranh với tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng ngày càng hoàn thiện nền hành chính tại địa phương theo hướng hiện đại, hiệu quả. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn đang đảm trách.

Câu 16:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ xác định cần làm gì để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và làm tốt công tác dân vận trong giai đoạn mới?

Đáp: Để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và làm tốt công tác dân vận trong giai đoạn mới, Đại hội cho rằng:

Chính quyền các cấp phải chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối trật tự kỷ cương.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị cùng làm công tác dân vận. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Câu 17:

Hỏi: Đại hội XII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2010 - 2015 là gì?

Đáp: Những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2010 - 2015 là:

Một là, thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

Hai là, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành, cán bộ chuyên môn giỏi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ba là, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là nhiệm vụ cấp bách để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của thành phố.

Bốn là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp để phục vụ sự phát triển của thành phố.

Năm là, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phát triển hài hòa, hiện đại, sáng, xanh - sạch - đẹp; xây dựng và vận động thực hiện tiêu chí con người Cần Thơ “Trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”.

Sáu là, giải quyết tốt hơn vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Câu 18:

Hỏi: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhân dân thành phố cần phải làm gì?

Đáp: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện tốt những việc sau:

Một là, tích cực học tập, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thông suốt và thống nhất về các chủ trương, chính sách do Đảng đề ra, tích cực vận dụng, đưa Nghị quyết vào đời sống; xây dựng tinh thần đoàn kết và tinh thần cách mạng tiến công; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, thi đua yêu nước, hướng đến mục tiêu vì sự phát triển chung của toàn thành phố.

Hai là, phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, không ngừng tìm tòi học hỏi tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực công tác, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2015 và 2020.

Ba là, mỗi người dân phải có ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng lối sống hài hòa, gần gũi, phát huy nét đẹp văn hóa vốn có của người Cần Thơ; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các phong trào hoạt động xã hội, hướng đến môi trường sống thân thiện và mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bốn là, tất cả nhân dân thành phố phải có ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ tại địa phương theo quy định.

Năm là, mỗi người dân phải tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội; luôn có tinh thần đề cao cảnh giác chống lại mọi luận điệu xuyên tạc và các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

 

Nguồn: http://www.baocantho.com.vn

 

 


Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3830188