Người ngồi đó, với cây chì đỏ. Vạch đường đi, từng bước, từng giờ... (Tố Hữu)

1. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Báo cáo của BCH Trung ương khoá X về các văn kiện  trình Đại hội XI của Đảng

3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

4. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020

5. Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

6. Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng

7. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

8. Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

10. Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 17/03/2011 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

11. Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 25/03/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

12. Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 30/05/2011 của Thành ủy Cần Thơ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 


Văn phòng Đảng ủy - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 1, Nhà điều hành, Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Email: vpdu@ctu.edu.vn - Điện thoại: (0292) 3830188